«Οι εγγραφές για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιόδου 2024-2027 ξεκίνησαν – Κλείσε θέση τώρα»

«Οι εγγραφές για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιόδου 2024-2027 ξεκίνησαν – Κλείσε θέση τώρα»

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 17 Μαΐου 2024 μέχρι 26 Ιουλίου 2024. από 17 Μαΐου 2024 μέχρι 26 Ιουλίου 2024.

Το εκπαιδευτικό μας κέντρο είναι πιστοποιημένο από την Πανελλήνια Εταιρεία Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας (ΠΕΓΑΨ).
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρεται είναι σύμφωνο με το καταστατικό εκπαίδευσης της ΠΕΓΑΨ και ως εκ τούτου η ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στην αντίστοιχη πιστοποίηση.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος γίνονται μέλη της ΠΕΓΑΨ και τα στοιχεία τους, εφόσον το επιθυμούν, καταχωρίζονται στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας.

Κριτήρια εισαγωγής

 • Οι υποψήφιοι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει πανεπιστημιακές σπουδές στην ψυχολογία (σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα) ή στην ιατρική με ειδίκευση στην ψυχιατρική ή την παιδοψυχιατρική.
  Επιπλέον δύναται να αιτηθούν την εισδοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσοι έχουν πραγματοποιήσει πανεπιστημιακές σπουδές σε άλλα συναφή πεδία (πχ ειδική αγωγή, κοινωνική εργασία, ψυχιατρική νοσηλευτική) όπου περιλαμβάνεται επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών ωρών σε θέματα ψυχιατρικής και ψυχολογίας και έχουν εργασιακή εμπειρία, σε έμμισθη ή εθελοντική βάση, τουλάχιστον έξι μηνών στο χώρο της ψυχικής υγείας.
 • Θα συνεκτιμηθεί θετικά αν οι υποψήφιοι σπουδαστές είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν προηγούμενη εμπειρία ή/και κατάρτιση σε συμβουλευτικές/θεραπευτικές δεξιότητες και να εργάζονται επί του παρόντος σε κάποιο κλινικό περιβάλλον.
 • Για τους υποψήφιους σπουδαστές χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον τομέα της ψυχικής υγείας θα συνεκτιμηθούν θετικά  τα ακόλουθα κριτήρια: συμμετοχή σε εισαγωγικό σεμινάριο ΓΑΨ, εποπτευόμενη κλινική εμπειρία, θεωρητική γνώση που αποκτήθηκε από την παρακολούθηση άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας, εθελοντική εργασία σε περιβάλλον ψυχικής υγείας, εμπειρία προσωπικής ψυχοθεραπείας.

Για την εισδοχή κάποιου ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα, χρειάζεται:

 • Αίτηση
 • Διαδικτυακή συνέντευξη με τους συντονιστές του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ο καινούργιος κύκλος θα ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2024.

 • Η θεωρητική εκπαίδευση θα διεξαχθεί από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι τον Ιούνιο του 2026.
 • Η κλινική πρακτική έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών και μπορεί να ξεκινήσει μετά το πέρας του πρώτου έτους της θεωρητικής εκπαίδευσης.
 • Οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σε ομάδα κλινικής εποπτείας με έναν πιστοποιημένο από την ΠΕΓΑΨ επόπτη μία φορά την εβδομαδιαία καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωση του απαιτούμενου κλινικού έργου. Αυτό μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από δύο χρόνια.
 • Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται σε 8 εκπαιδευτικές ημέρες κατ’ έτος και θα αποτελείται από έναν συνδυασμό προκαταρκτικής μελέτης, ακαδημαϊκών παραδόσεων, εργασίας σε μικρές ομάδες, βιωματικής μάθησης, συζήτησης κλινικών περιπτώσεων και σεμιναρίων. Η εκπαίδευση θα διεξάγεται υπό την διεύθυνση των κύριων εκπαιδευτών του προγράμματος και με τη συμμετοχή καλεσμένων εκπαιδευτών για την ανάπτυξη ειδικών θεμάτων.
 • Οι εκπαιδεύσεις θα διεξάγονται ένα Σάββατο κάθε μήνα από Νοέμβριο μέχρι Ιούνιο και θα έχουν διάρκεια 5 διδακτικές ώρες.
 • Οι εκπαιδευόμενοι θα χρειαστεί να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 8 περιστατικά υπό εποπτεία από έναν πιστοποιημένο Επόπτη ΓΑΨ. Τα περιστατικά υπό εποπτεία πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 16 συνεδριών.
 • Το εκπαιδευτικό κέντρο προσφέρει εποπτεία σε ατομική ή ομαδική βάση. Η εποπτεία πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση.
 • Πολλοί εκπαιδευόμενοι μπορεί να χρειαστούν περισσότερα από δύο χρόνια για να ολοκληρώσουν την κλινική πρακτική τους. Αυτό μπορεί να είναι συνέπεια διαφόρων παραγόντων, όπως η δυσκολία πρόσβασης σε κατάλληλα για εκπαίδευση περιστατικά, διακοπές θεραπείας και ζητήματα που αφορούν στο κλινικό πλαίσιο.
 • Συνιστάται οι εκπαιδευόμενοι να ορίζουν εξαρχής ένα πλάνο ώστε να αυξάνεται η πιθανότητα να ολοκληρώσουν την κλινική άσκηση μέσα σε 2 χρόνια. Να εξασφαλίσουν, πχ, μια έμμισθη ή εθελοντική θέση σε κλινικό πλαίσιο πριν ξεκινήσουν το πρόγραμμα, έτσι ώστε να βρίσκουν κατάλληλα περιστατικά καθ’ όλη την διάρκεια των δύο χρόνων της εκπαίδευσης.
 • Το Κέντρο μας δεσμεύεται να προβαίνει σε ενέργειες ώστε να εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν παροχή περιστατικών για κλινική άσκηση σε εκπαιδευόμενους που δυσκολεύονται να αντλήσουν περιστατικά από άλλες πηγές.
 • Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει εμπειρία προσωπικής θεραπείας μέχρι το τέλος της εκπαίδευσής τους.
  Αυτό περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον μια τυπική ΓΑΨ 16 συνεδριών από έναν πιστοποιημένο Ψυχοθεραπευτή ΓΑΨ.
 • Αποτελεί προσωπική ευθύνη του κάθε εκπαιδευόμενου να οργανώσει την προσωπική του θεραπεία.
 • Στον ιστότοπο της ΠΕΓΑΨ διατίθεται λίστα με πιστοποιημένους Ψυχοθεραπευτές ΓΑΨ.
 • Οι επόπτες και οι εκπαιδευτές δεν δύναται επιλεγούν ως θεραπευτές από τους εκπαιδευόμενους.
 • Αφού ολοκληρώσουν το θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης και 2 περιστατικά υπό εποπτεία, οι εκπαιδευόμενοι κατοχυρώνουν το δικαίωμα να αιτηθούν την εγγραφή τους στην ΠΕΓΑΨ ως Δόκιμα Μέλη.
 • Με την ολοκλήρωση του συνόλου του προγράμματος πιστοποιούνται από την ΠΕΓΑΨ κατοχυρώνοντας τον τίτλο του/της «Θεραπευτή/τριας Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας», λαμβάνουν αντίστοιχο δίπλωμα και αποκτούν το δικαίωμα να αιτηθούν την εγγραφή τους στην ΠΕΓΑΨ ως Τακτικά Μέλη.

Ενδεικτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης στη ΓΑΨ

1o έτος Εκπαίδευσης

1η εκπαιδευτική μέρα
• Εισαγωγή στη ΓΑΨ
3η εκπαιδευτική μέρα
• Αρχική εκτίμηση
• Παραδείγματα κατάλληλων και ακατάλληλων  περιστατικών
• Αναδιαμόρφωση
5η εκπαιδευτική μέρα
• Ασκήσεις αναδιαμόρφωσης
• Παρουσίαση διαγραμμάτων και γραμμάτων
7η εκπαιδευτική μέρα
• Διεργασία αποχωρισμού
• Τερματισμός
• Αποχαιρετιστήριο γράμμα
2η εκπαιδευτική μέρα
• Φυσιολογική και παθολογική ανάπτυξη του εαυτού
4η εκπαιδευτική μέρα
• Χαρτογράφηση (θεωρία, τεχνικές και κλινικό υλικό)
• Διαδραστικές ασκήσεις χαρτογράφησης
6η εκπαιδευτική μέρα
• Θεραπευτική σχέση
• Αναγνώριση
• Αναθεώρηση
8η εκπαιδευτική μέρα
• Παρουσίαση περιστατικών
• Ελεύθερη συζήτηση
• Ανάθεση εργασιών
1η εκπαιδευτική μέρα
Εισαγωγή στη ΓΑΨ
2η εκπαιδευτική μέρα
• Φυσιολογική και παθολογική ανάπτυξη του εαυτού
3η εκπαιδευτική μέρα
• Αρχική εκτίμηση
• Παραδείγματα κατάλληλων
και ακατάλληλων περιστατικών
• Αναδιαμόρφωση
4η εκπαιδευτική μέρα
• Χαρτογράφηση (θεωρία, τεχνικές και κλινικό υλικό)
• Διαδραστικές ασκήσεις χαρτογράφησης
5η εκπαιδευτική μέρα
• Ασκήσεις αναδιαμόρφωσης
• Παρουσίαση διαγραμμάτων και γραμμάτων
6η εκπαιδευτική μέρα
• Θεραπευτική σχέση
• Αναγνώριση
• Αναθεώρηση
7η εκπαιδευτική μέρα
• Διεργασία αποχωρισμού
• Τερματισμός
• Αποχαιρετιστήριο γράμμα
8η εκπαιδευτική μέρα
• Παρουσίαση περιστατικών
• Ελεύθερη συζήτηση
• Ανάθεση εργασιών

2o έτος Εκπαίδευσης

1η εκπαιδευτική μέρα
• Πτωχά απαρτιωμένες προσωπικότητες
• Οριακή διαταραχή προσωπικότητας
3η εκπαιδευτική μέρα
• Θεωρητικές καταβολές και θεωρητικό
υπόβαθρο της Γ.Α.Ψ.
5η εκπαιδευτική μέρα
• Θεραπευτική διαχείριση ζητημάτων
που αφορούν οικογένειες, παιδιά
και εφήβους
7η εκπαιδευτική μέρα
• Κυβερνοψυχολογία
2η εκπαιδευτική μέρα
• Πτωχά απαρτιωμένες προσωπικότητες
• Ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας
4η εκπαιδευτική μέρα
• Ειδικές εφαρμογές της ΓΑΨ
• Ηλικιωμένοι
• Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
• Ψυχωτικοί ασθενείς
• Contextual reformulation
6η εκπαιδευτική μέρα
• Θεραπευτική διαχείριση ειδικών
    πληθυσμιακών ομάδων
8η εκπαιδευτική μέρα
• Evidence base της ΓΑΨ
• Η ΓΑΨ στο δημόσιο σύστημα
  υγείας και στο ιδιωτικό επάγγελμα
• Ζητήματα δεοντολογίας
• Αποχαιρετισμός της ομάδας
1η εκπαιδευτική μέρα
• Πτωχά απαρτιωμένες προσωπικότητες
• Οριακή διαταραχή προσωπικότητας
2η εκπαιδευτική μέρα
• Πτωχά απαρτιωμένες προσωπικότητες
• Ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας
3η εκπαιδευτική μέρα
• Θεωρητικές καταβολές και θεωρητικό υπόβαθρο της Γ.Α.Ψ.
4η εκπαιδευτική μέρα
• Ειδικές εφαρμογές της ΓΑΨ
• Ηλικιωμένοι
• Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
• Ψυχωτικοί ασθενείς
• Contextual reformulation
5η εκπαιδευτική μέρα
• Θεραπευτική διαχείριση ζητημάτων
που αφορούν οικογένειες, παιδιά
και εφήβους
6η εκπαιδευτική μέρα
• Θεραπευτική διαχείριση ειδικών
πληθυσμιακών ομάδων
7η εκπαιδευτική μέρα
• Κυβερνοψυχολογία
8η εκπαιδευτική μέρα
• Evidence base της ΓΑΨ
• Η ΓΑΨ στο δημόσιο σύστημα
υγείας και στο ιδιωτικό επάγγελμα
• Ζητήματα δεοντολογίας
• Αποχαιρετισμός της ομάδας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310273627 ή μέσω e-mail: info@gnwstikianalytiki.gr