«Οι εγγραφές για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιόδου 2024-2027 ξεκίνησαν – Κλείσε θέση τώρα»

«Οι εγγραφές για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιόδου 2024-2027 ξεκίνησαν – Κλείσε θέση τώρα»

Η Εκπαίδευση Ψυχοθεραπευτών ΓΑΨ οδηγεί σε πλήρη πιστοποίηση από την ΠΕΓΑΨ και επιτρέπει τη χρήση του τίτλου του πιστοποιημένου Ψυχοθεραπευτή ΓΑΨ. Οι απόφοιτοι μπορούν να εφαρμόζουν τη ΓΑΨ ως ατομική ψυχοθεραπεία.

Για να γίνετε πιστοποιημένος Ψυχοθεραπευτής ΓΑΨ θα πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει πανεπιστημιακές σπουδές στην ψυχολογία (σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα) ή στην ιατρική με ειδίκευση στην ψυχιατρική.

Γίνονται επίσης δεκτοί υποψήφιοι που έχουν πραγματοποιήσει πανεπιστημιακές σπουδές σε άλλα συναφή πεδία (πχ ειδική αγωγή, κοινωνική εργασία, ψυχιατρική νοσηλευτική) όπου περιλαμβάνεται επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών ωρών σε θέματα ψυχιατρικής και ψυχολογίας και έχουν εργασιακή εμπειρία, σε έμμισθη ή εθελοντική βάση, τουλάχιστον έξι μηνών στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Οι υποψήφιοι για την εκπαίδευση Ψυχοθεραπευτών ΓΑΨ καταθέτουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βιογραφικό όπου πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σε σχέση με τα προαπαιτούμενα για την εισαγωγή στην εκπαίδευση.
Επίσης θα πρέπει να αναφέρουν δύο πρόσωπα αναφοράς με τα οποία ο Διευθυντής του εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να επικοινωνήσει προκειμένου να επιβεβαιώσει πληροφορίες που αναφέρονται στο κατατεθέν βιογραφικό.

Η εκπαίδευση Ψυχοθεραπευτών ΓΑΨ διαρκεί τουλάχιστον δύο χρόνια. Για την πιστοποίηση από την ΠΕΓΑΨ απαιτείται να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα μέρη της εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση Ψυχοθεραπευτών ΓΑΨ περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση, πρακτική εκπαίδευση και προσωπική θεραπεία.

Η θεωρητική εκπαίδευση Ψυχοθεραπευτών ΓΑΨ κατανέμεται στη διάρκεια δύο ακαδημαϊκών ετών και περιλαμβάνει τουλάχιστον 80 διδακτικές ώρες. Η ακριβής δομή της θεωρητικής εκπαίδευσης καθορίζεται από το εκπαιδευτικό κέντρο με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της ΠΕΓΑΨ. Η ΠΕΓΑΨ διαθέτει μηχανισμούς που εγγυώνται την συμμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις θεσπισμένες προδιαγραφές.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης Ψυχοθεραπευτών ΓΑΨ οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν τη θεραπεία περιστατικών υπό εποπτεία από πιστοποιημένο Επόπτη ΓΑΨ. Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει την ολοκλήρωση 8 περιστατικών ψυχοθεραπείας 16 συνεδριών.

 Πολλοί εκπαιδευόμενοι, ανάλογα με τη δυνατότητα που διαθέτουν για πρόσβαση σε κατάλληλα περιστατικά, μπορεί να χρειαστούν περισσότερα από δύο χρόνια για να ολοκληρώσουν την πρακτική τους εκπαίδευση.

Η προσωπική θεραπεία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης Ψυχοθεραπευτών ΓΑΨ αποτελείται από έναν κύκλο εκπαιδευτικής προσωπικής θεραπείας ΓΑΨ 16 συνεδριών.